INFO

XARXES: Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic

Les fonts històriques de naturalesa demogràfica permeten estudiar no només el comportament demogràfic, sinó també entendre i explicar millor l’evolució social i econòmica del passat. L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar tècniques informàtiques per a construir xarxes socials històriques a partir de la vinculació dels habitants registrats en els padrons i en d’altres fonts de població de localitats veïnes.

Utilitzant la visió per computador com a tecnologia facilitadora, en primer lloc s’incorporaran mecanismes que permetin la contextualització automàtica dels continguts de les fonts originals, associant la informació semànticament. En segon lloc, es vincularan per record linkage diferents fonts demogràfiques per a la construcció de les xarxes socials del passat. Finalment, s’inclourà la participació activa de la ciutadania i dels arxivers tant en l’extracció de les dades demogràfiques a través de jocs informàtics com en el disseny de noves experiències d’usuari més atractives (ex. geoprojeccions en mapes interactius). D’aquesta manera es vol facilitar el consum i divulgació del coneixement històric d’una manera gràfica i pedagògica.

Com a resultat, es convertirà el patrimoni històric demogràfic en actiu digital, promovent una reinterpretació de la història des d’una òptica individual. Una millor comprensió del nostre passat servirà per fomentar la innovació present i futura.


NETWORKS: Technology and citizen innovation for building historical social networks to understand the demographic past

Population sources allow the study of the demographic behaviour as well as the understanding of the social and economic evolution of the past. The aim of this project is to develop technologies to create historical social networks thanks to the linkage of citizens registered in local census with other kind of demographic sources from neighbouring municipalities.

By using computer vision as enabling technology, first we will include methods to automatically incorporate contextual and semantic information to the original population sources. Second, we will use record linkage techniques to link different sources in order to construct historical social networks. Finally, we will actively incorporate the participation of the citizens and the archivists, both in the extraction of demographic information through gamification, and in the design of new user experiences (e.g. geoprojections in interactive maps). Thus, we aim to facilitate the consumption and dissemination of the historical knowledge in an illustrative and pedagogic way.

As a result, the historical demographic heritage will be converted in digital assets, facilitating the rein-terpretation of the past from an individual perspective. A better understanding of our past will foster the present and future innovation.

 

Image credit (social network): higyou